Poniżej przedstawiamy przedmiot działalności Naszej kancelarii:

Przedmiot działalności:Jako podmiot uprawniony przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych.
Stosowane podczas badania sprawozdań finansowych metody badania zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności badanego podmiotu oraz do wymagań sprawozdawczości finansowej.

Po zakończeniu badania efekt wykonanych prac zostaje zaprezentowany badanej jednostce w postaci opinii biegłego rewidenta uzupełnionej o raport z badania sprawozdania finansowego. Zgodnie z wymogami krajowych standardów rewizji finansowej Zarządowi badanej jednostki przedkładamy również pisemną informację o stwierdzonych w trakcie badania nieprawidłowościach.

Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego wiąże się z naszej strony z doradztwem w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.W ramach świadczonych usług przeprowadzamy przeglądy ksiąg rachunkowych, przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

Rezultat wykonanych prac zaprezentowany zostaje w postaci raportu z przeglądu sprawozdania finansowego, opinii z zakresu wybranych obszarów podlegających badaniu wraz z propozycjami ulepszeń w systemie rachunkowości czy kontroli wewnętrznej.W ramach doradztwa proponujemy:

Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w ciągu roku obrotowego może polegać na stałej współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych przez biegłego rewidenta, lub świadczeniu usług o charakterze doraźnym w przypadku nietypowych operacji gospodarczych.W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy:Naszym klientom oferujemy kompleksowy zakres usług doradztwa podatkowego obejmujący w szczególności:

 

O firmie - Przepisy - Kontakt - Linki. Wykonanie strony Artmedio.pl