Oferta kancelarii

Poniżej przedstawiamy przedmiot działalności Naszej Kancelarii:
Przedmiot działalności:

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Jako podmiot uprawniony przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych.
Stosowane podczas badania sprawozdań finansowych metody badania zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności badanego podmiotu oraz do wymagań sprawozdawczości finansowej. Podczas badania m.in.: identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom, oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych.

Stosowane przez nas procedury mają służyć zdobyciu pewności, że istotne nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej nie występują.

Po zakończeniu badania efekt wykonanych prac zostaje zaprezentowany badanej jednostce w postaci sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

W trakcie realizacji umowy o badanie sprawozdania finansowego pozostajemy do dyspozycji w zakresie konsultacji w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, mających na celu prawidłowe sporządzenia sprawozdania finansowego.

INNE USŁUGI ATESTACYJNE

W ramach świadczonych usług realizujemy również inne usługi atestacyjne, w tym zlecenia z zakresie badań planów przekształceń, połączeń itp. wymaganych  na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

DORADZTWO W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

W ramach doradztwa proponujemy:

 • opracowanie koncepcji i dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
 • opracowywanie i wdrażanie efektywnych systemów rachunkowości,
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości – opracowanie systemu obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, i innych,
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w ciągu roku obrotowego może polegać na stałej współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych przez biegłego rewidenta, lub świadczeniu usług o charakterze doraźnym w przypadku nietypowych operacji gospodarczych.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • okresowe ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych,
 • reprezentacja jednostki przed Organami Skarbowymi oraz ZUS,
 • prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku VAT,
 • prowadzenie rozliczeń płacowych i rozliczenia ubezpieczeń,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego i innych raportów finansowych.

DORADZTWO RACHUNKOWE

Naszym klientom oferujemy kompleksowy zakres usług doradztwa podatkowego obejmujący w szczególności:

 • kompleksowa obsługa powstających podmiotów (pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenia procedur rejestracyjnych),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości, podatków lokalnych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT,
 • doradztwo oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Badanie sprawozdań finansowych

Przeglądy ksiąg rachunkowych

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Doradztwo podatkowe

Kontakt

601 06 67 97

kbr.dorfin@gmail.com

41 – 902 Bytom, ul.Rostka 9/ 6