Podstawa prawna działalności

Biegły rewident (inaczej audytor) to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. 
Podstawą wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz działania Kancelarii Biegłego Rewidenta, jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (poz. 1089,). Dodatkowe przepisy regulujące zadania biegłego rewidenta zawiera m.in. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.)

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie;

5) odbyła praktykę w zakresie rachunkowości oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej albo 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej 

6) złożyła przed Komisją egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;

7) złożyła przed Komisją egzamin dyplomowy;

8) złożyła ślubowanie

Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która:

1) posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów;

2) spełniła warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-8  Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie: „Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Podmioty zobowiązane do korzystania z usług biegłego rewidenta:

Obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy między innymi spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji oraz  jednostek, które na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego spełniały co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Podstawowe regulacje:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (poz. 1089, z późn. zm)

Krajowe standardy badania/rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania

Kodeks etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

Kontakt

601 06 67 97

kbr.dorfin@gmail.com

41 – 902 Bytom, ul.Rostka 9/ 6